Sosiaalitieteiden klubi ry:n säännöt

Tärkeimmät pointit alla olevista Sosiaalitieteiden klubi ry:n säännöistä:

– Sosiaalitieteiden klubi ry:ntehtävä on edistää turkulaisten sosiaalitieteiden opiskelijoiden asemaa ja hyvinvointia esimerkiksi seuraavin keinoin
1. Järjestämällä tapahtumia
2. Välittämällä infoa
3. Puhumalla jäsentensä puolesta

– Sosiaalitieteiden klubi ry:n voi liittyä sosiaalitieteiden opiskelija, hakemuksella myös sosiaalitieteiden sivuaineopiskelija
– Sosiaalitieteiden klubi ry:n kuuluminen ei maksa mitään
– Järjestön asioita ajaa hallitus, joka valitaan joka syksy

Sosiaalitieteiden Klubi ry:n säännöt

 

Luku 1 – Yleisiä säännöksiä

1 §

Yhdistyksen nimi on Sosiaalitieteiden Klubi ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Turku ja sen kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena ja tehtävänä:

 1. a)   koota kaikki Turun yliopistossa sosiaalitieteitä ja sosiaalityötä opiskelevat jäsenyyteensä sekä
 2. b)   toimia näiden sääntöjen mukaisesti jäsentensä opiskelumahdollisuuksien ja opiskeluolosuhteiden parantamiseksi
 3. c)   kartoittaa ja kehittää opiskelun ja tieteen yhteiskunnallista asemaa sekä
 4. d)   edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäyntiä muiden opiskelijoiden kanssa.

3 §

Tarkoitustensa saavuttamiseksi yhdistys:

 1. a)   pyrkii edistämään jäsentensä opiskelua ja sosiaalista kanssakäyntiä järjestämällä jäsenilleen luku- ja opintopiirejä, illanviettotilaisuuksia, opintomatkoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja juhlia,
 2. b)   pyrkii auttamaan ja tukemaan jäsenistöään ja muita vastaavan kaltaisia yhdistyksiä kaikessa opiskelun ulkonaisten edellytysten demokraattista kehittämistä koskevissa kysymyksissä,
 3. c)   päättää olosuhteiden erityisesti niin vaatiessa taistelutoimenpiteistä jäsenistönsä etujen demokraattisten oikeuksien turvaamiseksi,
 4. d)   antaa lausuntoja ja esityksiä sosiaalitieteiden ja muun opetuksen ja tutkimuksen tilasta ja sisällöstä sekä koko yliopiston kehittämistä koskevista kysymyksistä,
 5. e)   pyrkii yhteistoimintaan tärkeiksi katsomissaan kysymyksissä kaikkien demokraattisten järjestöjen kanssa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.
 6. f)    seuraa ajankohtaista keskustelua sosiaalitieteissä ja sen lähitieteissä

 

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Luku 2 – Jäsenyys

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle opiskelemaan hyväksytty henkilö. Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös Turun yliopistossa sosiaalitieteitä tai sosiaalityötä opiskelevan henkilön tämän erillisestä hakemuksesta.

 

5.1. §

 

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kannalta ansioituneen henkilön kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Hallitus tekee esityksen kunniajäsenyydestä/-puheenjohtajuudesta kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenyydestä/-puheenjohtajuudesta kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Erityisinä juhlavuosina, eli viiden vuoden välein yhdistyksen perustamisesta, kunniajäseneksi/-puheenjohtajaksi voidaan kutsua enintään kaksi (2) henkilöä ja muina vuosina enintään yksi (1) henkilö. Kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajille annetaan yhdistyksen kunniamerkki. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua.

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

7 §

Hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä

8 §

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Luku 3 – Hallitus

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta jäsentä. Hallitusten jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallitukseen valitun henkilön tulee olla Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella opiskeleva Sosiaalitieteiden Klubi ry:n jäsen.

10 §

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 §

Hallitus on päätösvaltainen kuin vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

12 §

Äänestykset hallituksen kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Luku 4 – Nimenkirjoitus- ja tilisäännökset

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

15 §

Yhdistyksen tilit on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

16 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Luku 5 – Kokoukset

17 §

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä ja kevätkokous helmikuun 1. ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana. Milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään viisi (5) jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti anoo hallitukselle ylimääräisen kokouksen pitämistä, hallitus kutsuu sen viipymättä koolle. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

18 §

Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on vähintään seitsemän (7) arkipäivän ajan oltavana nähtävänä yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava mitä asioita kokouksessa tullaan käsittelemään.

19 §

Syys- ja kevätkokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on vähintään seitsemän (7) arkipäivän nähtävänä yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivuilla.

20 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Äänestys yhdistyksen kokouksissa suoritetaan umpilipuin, mikäli vähintään kaksi jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöksissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten tasan mennessä ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänioikeutettu henkilö voi luovuttaa äänensä valtakirjalla toiselle äänioikeutetulle henkilölle. Valtakirja koskee aina vain yhtä kokousta. Yhdellä äänioikeutetulla henkilöllä voi olla käytettävissään maksimissaan kaksi (2) ääntä.

 

21 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.    kokouksen avaus
 2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.    esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
 6.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1.    kokouksen avaus
 2.    valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3.    todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4.    hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5.    hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6.    hyväksytään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7.    valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta hallituksen jäsentä
 8.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9.    käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Luku 6 – Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

22 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksista on mainittava kokouskutsussa.

23 §

Päätös yhdistyksen purkamisessa on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkamisesta on äänestettävä suljetulla lippuäänestyksellä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen purkamispäätös tulee voimaan vain, jos purkamisesta on kokouskutsussa mainittu ja jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa 4/5 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.