Aineopinnot

A.1 Riskit, instituutiot, hyvinvointi

Luentotentti

 • Mitä haittaa eriarvoisuudesta on?
 • Mitkä tekijät edistivät Suomen hyvinvointivaltion historiallista kehitystä?
 • Mikä on ghettostrategia? 
 • Funktionalismi sosiaalipolitiikan kehityksen selittäjänä
 • Sosiaalipolitiikan rakenteellispoliittinen selitysmalli
 • Suomen hyvinvointivaltion pääpiirteet?
 • Doyalin ja Goughin tarveteoria
 • Hyvinvointitutkimuksen kentät (Saari)
 • Vaikuttaako maahanmuutto alkuperäisväestön hyvinvointivaltion kannatukseen ja puoluevalintoihin (Kvist et al.)
 • Funktionaalinen antiegalitarismi  
 • Esping andersenin hyvinvointivaltiomalliluokittelun pääpiirteet ja miten työ-perhekäytäntöjen huomioiminen vaikuttaa regiimien kuvaan ja hajanaisen vasemmiston vaikutus regiimien syntyyn. ja järkkyykö hyvinvointivaltion kannatusperusta, jos palkansaajat lopettavat vasemmiston kannatuksen? Voiko palkansaajien tukeminen rapauttaa hyvinvointivaltion kannatusta?

Kirjatentti

 • Hyvinvointitutkimuksen kentän jaot
 • Lasten päivähoitojärjestelmät Pohjoismaissa
 • Esping-Andersenin hyvinvointivaltioregiimit
 • Miten työ-perhe käytäntöjen huomioiminen vaikuttaaa regiimien kuvaan
 • Hajanaisen vasemmiston vaikutus regiimien synnyssä
 • Onko tahdonheikkous hyvinvointiongelma?
 • Suomen hyvinvointivaltion pääpiirteet
 • Tuottaako hyvinvointivaltio onnellisuutta?
 • Arjen hyvinvointi / Arjen hyvinvoinnin rakentuminen
 • Terveyserot pohjoismaissa
 • Työmarkkinaosallistuvuus erot suomen ja euroopan muiden maiden välillä.

A.3 Talous, kulttuuri, elämäntapa

 • Kulttuuripääoman määritelmät
 • Massakulttuuri ja sen kritiikki
 • Hyvä kulttuuritahto
 • Epälegitiimi, neutraali ja legitiimi maku + esimerkit
 • Sosioekonomiset, sukupuolten ja sukupolvien väliset erot liikunnassa Suomessa
 • Television epälegitiimiys

A.4 Kulutus

 • Elämäntyylien ja kulutuksen välinen suhde
 • Kulutuksen demokratisoituminen (käsitteenmäärittely)
 • Buycott ja boycott (käsitteenmäärittely)
 • Karkkikulttuurin ilmiön analysointia kulutussosiologian näkökulmasta
 • Kuluttaminen ja aktivismi
 • Tavaratalojen merkitys (käsitteenmäärittely)

Sosiaalioikeus

 • Maataloustukien julkisuus
 • Lainsäätämisprosessin menettelyt
 • Hallinnon oikeusperiaatteet
 • Sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
 • Lapsen kiireellinen sijoitus
 • Yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulaissa
 • Tietoon perustuvan suostumuksen periaate terveydenhuollossa
 • Esteellisyysperusteet hallintolaissa
 • Julkis- ja yksityisoikeus
 • TSS-sopimuksen oikeusvaikutukset

Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen, SOSNET

 • Mitä oireita lähisuhdeväkivallan uhreilla ja lapsilla esiintyy? Vastaa Lidmanin kirjan perusteella.
 • Mitä tarkoittaa erityisen suojelun tarpeessa oleva uhri?
 • Mitä Andersenin artikkelissa tarkoitetaan miehisyydellä (manliness) ja minkälaisia vaikutuksia sillä on miesuhrien avun hakemiseen?