Aineopinnot

Riskit, instituutiot, hyvinvointi

Luentotentti

 • Mitkä tekijät edistivät Suomen hyvinvointivaltion historiallista kehitystä?
 • Mikä on ghettostrategia?
 • Funktionalismi sosiaalipolitiikan kehityksen selittäjänä
 • Sosiaalipolitiikan rakenteellispoliittinen selitysmalli
 • Suomen hyvinvointivaltion pääpiirteet?
 • Miksi eriarvoisuus on haitallista?
 • Doyalin ja Goughin tarveteoria
 • Hyvinvointitutkimuksen kentät (Saari)
 • Vaikuttaako maahanmuutto alkuperäisväestön hyvinvointivaltion kannatukseen ja puoluevalintoihin (Kvist et al.)
 • Funktionaalinen antiegalitarismi
 • Esping-Andersenin hyvinvointivaltioluokittelu ja
  A. Horjuuko hyvinvointivaltion kannatusperusta, jos työläiset eivät äänestä vasemmistoa
  B. Työmarkkinoiden muutos eri regiimeissä
 • Voidaanko pohjoismaat jakaa omaksi ryhmäkseen köyhyyden ja eriarvoisuuden perusteella?

Kirjatentti

 • Hyvinvointitutkimuksen kentän jaot
 • Lasten päivähoitojärjestelmät Pohjoismaissa
 • Esping-Andersenin hyvinvointivaltioregiimit
 • Miten työ-perhe käytäntöjen huomioiminen vaikuttaaa regiimien kuvaan
 • Hajanaisen vasemmiston vaikutus regiimien synnyssä
 • Vaikuttaako maahanmuutto alkuperäisväestön hyvinvointivaltion kannatukseen ja puoluevalintoihin (Kvist et al.)
 • Onko tahdonheikkous hyvinvointiongelma?
 • Suomen hyvinvointivaltion pääpiirteet
 • Tuottaako hyvinvointivaltio onnellisuutta?
 • Arjen hyvinvointi / Arjen hyvinvoinnin rakentuminen
 • Terveyserot pohjoismaissa
 • Työmarkkinaosallistuvuus erot Suomen ja Euroopan muiden maiden välillä.
 • Hyvän kehän teoria
 • Tasajako, ansio ja tarve etuuksien perusteluissa

Kulutus

 • Elämäntyylien ja kulutuksen välinen suhde
 • Kulutuksen demokratisoituminen (käsitteenmäärittely)
 • Buycott ja boycott (käsitteenmäärittely)
 • Karkkikulttuurin ilmiön analysointia kulutussosiologian näkökulmasta
 • Kuluttaminen ja aktivismi
 • Tavaratalojen merkitys (käsitteenmäärittely)

Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset

 • Mitä Durkheim tarkoitti sosiaalisella integraatiolla ja anomialla?
 • Mitä tarkoittavat Gesellschaft ja Gemeinschaft, ja miten ne kritisoivat modernia yhteiskuntaa?
 • Miten sosiaaliset siteet näkyvät klassikoissa?
 • Esittele Doyalin & Goughin tarveteorian ydin ja keskeiset elementit
 • Mitä ovat strukturalismi ja poststrukturalismi teoreettisina suuntauksina?
 • Miten yhteiskunnallista epätasa-arvoa on historian kuluessa selitetty, oikeutettu ja debatoitu?
 • Mikä on concept of natural growth? Miten se kytkeytyy luokkaan ja lapsen päivittäisten rutiinien organisointiin?
 • Mitä tekemistä globalisaatiolla on globaalin eriarvoisuuden kanssa Milanovicin mukaan?
 • Biologinen ja sosiaalinen sukupuoli käsitteinä ja eroavaisuudet feministisissä teorioissa

Määrälliset tutkimusmenetelmät

Osa I

Osa II

 • Erittele mitta-asteikot ja anna niistä esimerkit.
 • Hypoteesin testaamisen vaiheet
 • Satunnaisotannan merkitys määrällisessä tutkimuksessa
 • Selitä elaborointi ja mihin sitä käytetään
 • Mitä tarkoitetaan tilastollisella päättelyllä?
 • Kerro esimerkkejä a) sijainnin tunnusluvuista b) hajonnan tunnusluvuista
 • Mitä tarkoitetaan luottamusvälillä?
 • Mitä tarkoitetaan ristiintaulukoinnissa muuttujien a) yhteisvaihtelulla ja b) ehdollisella vaihtelulla