Liity Sosiaalitieteiden Klubiin

[FIN/ENG]

Miten haen jäsenyyttä?

Jäseneksi voit liittyä lähettämällä kaikki nimesi, puhelinnumerosi, henkilökohtaisen sähköpostisi, utu-mailisi, kotipaikkakuntasi ja opintojen aloitusvuotesi klubin sihteerille, Oscar Winbergille osoitteeseen oscar.l.winberg[a]utu.fi. Sivuaineopiskelijoilta vaaditaan rekisteriin lisäksi vapaamuotoinen jäsenhakemus.

Kuka voi liittyä?

Sosklubin jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle opiskelemaan hyväksytty henkilö. Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös Turun yliopistossa sosiaalitieteitä tai sosiaalityötä sivuaineena opiskelevan henkilön tämän erillisestä hakemuksesta.

Paljonko se maksaa?

Ei mitään! Monista Turun yliopiston ainejärjestöistä poiketen Sosiaalitieteiden klubi ei peri jäseniltään liittymismaksua.

Mitä jäsenyydellä saa?

Liittymällä jäseneksi pääset mukaan Sosklubin aktiiviseen ja värikkääseen toimintaan. Sosiaalitieteiden klubi järjestää bileitä, ekskursioita, hyvinvointi- sekä liikuntatapahtumia ja paljon muuta! Liittymällä jäseneksi pääset myös osallistumaan Sosiaalitieteiden klubin kokouksiin. Sosiaalitieteiden klubin kotipaikkana toimii klubihuone, joka sijaitsee Publicumin neljännessä kerroksessa. Klubihuoneesta voit lukea lisää täältä.

 

 

How do I apply for membership?

You can join by sending your full name, phone number, personal email, university email, hometown, and the starting year of your studies to the secretary of the Social Sciences Club, Oscar Winberg, at oscar.l.winberg[a]utu.fi. Minor subject students are also required to submit an informal membership application.

Who can join?

Anyone accepted to study at the Department of Social Sciences of the Faculty of Social Sciences at the University of Turku can be accepted as a member of the Social Sciences Club. The board may also accept individuals studying Social Sciences or Social Work as a minor at the University of Turku upon their separate application.

How much does it cost?

Nothing! Unlike many other student organizations at the University of Turku, the Social Sciences Club does not charge a membership fee.

What do you get with membership?

By becoming a member, you get involved in the active and colorful student life of the Social Sciences Club. The club organizes parties, excursions, well-being and sports events, and much more! As a member, you also have the opportunity to participate in the board meetings of the Social Sciences Club. You’ll also gain access to the club room on the fourth floor of Publicum which serves as the student organization’s home base. You can read more about the club room here.

 


Seloste jäsenrekisteristä ja henkilökohtaisista tiedoista:

Turun Yliopiston Sosiaalitieteiden Klubi ry kerää jäsenistöltään henkilötietoja Suomen yhdistyslakia, Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetusta (EU) 2016/679 ja Turun Yliopiston Ylioppilaskunnan (tästä eteenpäin TYY) sääntöjä noudattaen.

Suomen yhdistyslaissa 11§ kuvaa yhdistyksen jäsenluettelon määräyksiä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta. Nimen ja kotipaikkakunnan lisäksi Sosiaalitieteiden Klubi kerää jäsenistöltään opiskeluiden aloittamisvuoden.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Asetus (EU) 2016/679 kuvailee yhdistyksen (tässä yhteydessä Sosiaalitieteiden Klubin) vastuita ja velvollisuuksia henkilötietojen säilytyksessä ja käsittelyssä.

Kaikkia jäsenluetteloa varten annettuja tietoja käsitellään ja suojataan (EU) 2016/679 kuvailemalla tavalla. Vain hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on pääsy jäsenluetteloon ja sen sisältämiin tietoihin.

Tietoja käytetään jäsenistön etujen edistämiseen. Jäsenillä on oikeus pyytää nähdä hänestä kerätyt tiedot, sekä vastuu korjata mahdolliset vanhentuneet tai väärät tiedot. Jäsenellä on lisäksi oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa on mahdollista poistaa rekisteristä, kun jäsen ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään.

Kun jäsen haluaa erota Sosiaalitieteiden klubista, tulee hänen ilmoittaa siitä sähköpostitse jäsenrekisterin ylläpitäjälle eli hallituksen sihteerille. Tämän jälkeen eropyyntö hyväksytään asiaan kuuluvalla tavalla hallituksen kokouksessa.

 

Statement on the member register and personal information:

The University of Turku Social Sciences Club collects personal information from its members following Finnish association law, European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679, and the rules of the University of Turku Student Union (hereafter TYY).

Section 11 of the Finnish association law describes the provisions of the association’s membership register. The register must include the full name and hometown of each member. In addition to the name and hometown, the Social Sciences Club collects the starting year of studies from its members.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council describes the responsibilities and obligations of the association (in this context, the Social Sciences Club) regarding the storage and processing of personal data.

All information provided for the membership register is processed and protected following Regulation (EU) 2016/679. Only the Chair of the Board and the Secretary have access to the membership register and the information it contains.

The information is used to promote the interests of the members. Members have the right to request to see the information collected about them and the responsibility to correct any outdated or incorrect information. Members also have the right to be forgotten, meaning their information can be deleted from the register when they no longer wish their data to be processed.

When a member wants to resign from the Social Sciences Club, they should inform the Secretary of the board by email. Afterward, the resignation request is accepted in the appropriate manner during a board meeting

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top