Mikä sosiaalityö?

”Ai susta tulee joku sossutäti?” Aloittaessani sosiaalityön opinnot, kyseinen lause tuli usein keskusteluissa vastaan. Mutta ei, kuten varmaan jo alasta kiinnostuneena tiedät, sosiaalityö on todella paljon muutakin kuin sosiaalitoimistossa työskentelyä, se on toki yksi työllistymisvaihtoehto, mutta mahdollisuuksia on lähes rajattomasti. Voit lukea tästä eteenpäin hieman siitä, mitä sosiaalityön opiskelu Turun yliopistossa on ja mitä sen jälkeen voi muun muassa tehdä. *

Mitä on sosiaalityö?

Sosiaalityö on erittäin monipuolinen oppiaine, jossa perehdytään yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden elämän tilanteisiin, niiden syntymekanismeihin sekä selvittämiseen. Sosiaalityö parhaimmillaan voi ennaltaehkäistä elämän mahdollisia haasteita, antaa vaikeissa tilanteissa tukea tai tarjota vastoinkäymisen jälkeistä kriisiapua. Sosiaalityö tarjoaa valmistuvalle opiskelijalle suojatun ammattinimikkeen ja moninaiset valmiudet vaihteleviin työtehtäviin laajalla työkentällä, sekä tarvittavan tietotaidon myös tutkimusuralle.

Sosnet: ”Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä.”

Kyseinen sosiaalityön määrittely on valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin edustajien laatima. Hieman yksinkertaisemmin ilmaistuna Turun Yliopiston opinto-oppaassa kerrotaan, että sosiaalityö on yksilöiden ja perheiden vaikeiden elämäntilanteiden ja elinolojen parantamista sekä yleensä ihmisten sosiaalisten oikeuksien ja toimintaedellytyksien vahvistamista yhteiskunnassa ja yhteisössä.

Sosiaalityön opinnot Turussa

Sosiaalityön opiskelu Turun yliopistossa edellyttää kokopäiväistä osallistumista. Sosiaalityötä opetetaan Turun Yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, sosiaalitieteiden laitoksella. Sosiaalityö on osa sosiaalitieteitä ja osin kandivaiheen opinnot ovat sosiaalitieteiden opiskelijoiden kanssa yhteisiä. Sosiaalityön opiskelijoille on kuitenkin oma opintosuunnitelmansa ja erillinen sisäänotto. Hakijoita sosiaalityöhön on usein runsaasti, esimerkiksi vuonna 2017 hakijoita oli yhteensä 536, joista opiskelijaksi hyväksyttiin 31. Pääsykokeeseen kannattaa siis valmistautua huolella, vaikka jatkossa pieni osa paikoista täytetään suoraan todistusvalinnalla. Turun yliopiston sosiaalityön opiskelijat ovat pääasiassa erittäin motivoituneita ja aktiivisia opinnoissaan.

Sosiaalityön opinnot sisältävät muun muassa sosiaalityön historiaa, teoriaperusteita, työskentelymenetelmiä, sekä erilaista käytännön opetusta. Pyrkimyksenä on taata valmiudet ymmärtää ja tutkia, sekä yksilön, että yhteisön tasolla, erilaisia elämäntilanteita ja niiden syntyprosesseja, ilmenemismuotoja sekä vaikutuksia. Olennaista on myös hyvinvoinnin edellytysten tutkiminen ja sen jakautuminen yhteiskunnassa. Kursseja voidaan suorittaa erilaisia kirjallisia tehtäviä tekemällä, kuten oppimispäiväkirjan tai esseen muodossa, sekä luento- ja kirjallisuuskuulustelujen, eli tenttien avulla. Kurssien opetus sisältää toisinaan luentojen lisäksi seminaari- ja pienryhmätyöskentelyä, tutustumiskäyntejä sekä vuorovaikutusharjoitteita.

Sivuaineet, opetuksen painopisteet ja käytännön opetus

Sosiaalityölle erityisen läheisiä ja opinnoissa esille tulevia tieteenaloja, sosiaalitieteiden lisäksi, ovat muun muassa sosiaalipolitiikka, sosiologia, psykologia, varhaiskasvatus ja muut ihmistieteet. Esimerkiksi näitä on mahdollista lukea sivuaineina enemmänkin. Edellä mainittuja usein suositellaan sosiaalityön opiskelijoille sivuaineeksi, mutta sivuaineet saa vapaasti valita oman kiinnostuksen mukaan. Turun yliopistolla on tarjolla myös erityisiä sivuainekokonaisuuksia, joiden avulla voi hankkia asiantuntijuutta erityisempiin ilmiöihin, esimerkiksi monikulttuurisuuteen. Mahdollista on hankkia itselleen myös pedagogisia valmiuksia sivuaineen muodossa.

Turun yliopistossa sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painottuvat yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lapsiperheiden hyvinvointi ja lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus, sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä, jota on myös opiskelijan mahdollista hyödyntää lähtemällä ulkomaille opiskeluvaihtoon tai harjoitteluun!

Sosiaalityön opintoihin sisältyy läpi tutkinnon myös eriasteista käytännön opetusta. Tämä tarkoittaa siis erilaisten työmenetelmien ja työkäytäntöjen opettelua ja harjoittelua. Tutkintoon sisältyy useampia työharjoittelujaksoja eri vaiheissa opintoja. Turun yliopiston eri tieteenalojen kanssa yhteistyössä järjestetään erityiset moniammatilliset klinikkajaksot. Nämä klinikat ovat saaneet erityistä kiitosta osakseen ja tarjoavat opiskelijoille monipuolisen, mutta turvallisen oppimisympäristön. Klinikoilla voidaan työskennellä lasten, nuorten, aikuisten tai perheiden tutkimuksen, neuvonnan tai kuntoutuksen parissa. Klinikoihin kuuluu moniammatillista luento-opetusta ja ryhmätyöskentelyä, sekä kenttäharjoittelua.

Koulutuksen tavoitteet

Sosiaalityön koulutuksen tavoitteena on tarjota valmistuvalle opiskelijalle ammattiin tarvittavat tietotaidot. Olennaisia ovat eritoten ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaidot. Tämän lisäksi sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi tarvittavat, tutkimustietoon perustuvat ammatilliset taidot. Koulutus perehdyttää ja antaa käytännön valmiuksia asiakastyöhön ja sen menetelmiin, sekä eettiseen toteuttamiseen.

Tavoitteena on myös kyky tunnistaa ja kohdata sosiaalisia ongelmia sosiaalityön eri tasoilla, sekä ennaltaehkäistä niiden syntymistä. Tämän lisäksi antaa valmiuksia sosiaalityön tutkimuksen toteuttamiseen, tieteelliseen päättelyyn ja niiden hyödyntämiseen käytännön työssä. Sosiaalityön ammattilaisen tulisi pyrkiä jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja osata hyödyntää jatkokoulutusmahdollisuuksia myös myöhemmin urallaan.

Työllistyminen opintojen aikana ja sen jälkeen:

Sosiaalityön opetussuunnitelmaa uudistetaan parhaillaan ja tulevien opiskelijoiden on mahdollista hankkia itselleen jo kolmannen opiskeluvuoden aikana sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen sijaispätevyys sosiaalityön ammattilaisen tehtäviin. Tämä mahdollistaa siis opiskelijan pätevyyden sijaisuuksiin alalla, tiettyjen ehtojen toteutuessa jo opiskeluaikana. Lain mukaisissa sijaisuuksissa pätevyydestä huolehtiminen ja vastuu toiminnasta on paljolti myös opiskelijalla, joten vaatimuksiin tulee perehtyä tarkkaan.

Sosiaalityön koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. Valmistuneet opiskelijat sijoittuvat työelämään nopeasti ja monipuolisiin tehtäviin. Työnantajia ovat useimmiten kuntien sosiaalitoimi, kasvatus- ja perheneuvolat, mielenterveyspalvelut, kriminaalihuolto ja vankilat, erilaiset kuntoutuksen yksiköt, järjestöt ja yksityiset organisaatiot.

Viime vuosina sosiaalityöstä valmistuneet ovat sijoittuneet laajasti myös sosiaali- ja terveydenhuollon opetustehtäviin. Yliopiston kansainvälisestä vuorovaikutuksesta johtuen opiskelijat saavat laajan näkemyksen myös sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin, mikä mahdollistaa osallistumisen sosiaalityön kansainvälisiin tehtäviin ja kehittämisprojekteihin.

Sosiaalityön tutkinnon suoritettuaan ei tarvitse murehtia työpaikkojen riittävyydestä, pulaa on jatkuvasti pätevistä sosiaalityöntekijöistä!

Lähteet: Turun yliopisto ja Opinto opas 2022-2024

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top