Perusopinnot

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin

Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan

 • Globalisaatio
 • Rakenteellinen aukko
 • Sosiaalinen normi
 • Sosiologinen mielikuvitus
 • Stratifikaatio / sosiaalinen kerrostuneisuus
 • Mitä on kapitalismi? (Hass)
 • Sosiaaliset instituutiot (luento S.)
 • Tasa-arvon määritelmät (Conley)
 • Rationaalinen toimija (luento T. )
 • Pääomalajit taloussosiologian tarkastelussa
 • Keskitason teoria ja sosiaalinen mekanismi
 • Stratifikaatio käsitteenä ja miten se ilmenee yhteiskunnassa
 • Mitä eroa on ydinalueella ja periferialla?
 • Mitä on markkinatalous?

Johdatus sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan

 • Sosiaalipoliitikan syntyä ja kehitystä selittävät teoriat
 • Tuloerojen vaikutus terveys- ja sosiaalieroihin länsimaissa
 • Maan BKT:n suhde maan eriarvoisuuteen
 • Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia
 • Uuden lastensuojelulain keskeiset kohdat
 • Uuden lastensuojelulain keskeisimmät uudistukset suhteessa vanhaan lakiin
 • Miten uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttaa koulun sosiaalityön harjoittamiseen
 • Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla
 • Sosiaalityön arvot ja etiikka
 • Sosiaalityön työmuodot
 • Kuntouttava sosiaalityö
 • Sosiaalityö ja matalan kynnyksen paikat
 • Sosiaalityön asema kriisi- ja katastrofityössä (aika, paikka ja sosiaalityö)
 • Akkulturaatio
 • Gerontologisen sosiaalityön käytännöt
 • Sosiaalipoliitikan haasteet
 • Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla
 • Mihin tarvitaan sosiaalipolitiikkaa?
 • Länsimaiden sosiaalipolitiikkamallit
 • Minkä tekijöiden kautta Wilkinson ja Pickett tutkivat tuloeroja, ja mitä havaittiin?
 • Mitä havaintoja Wilkinson ja Pickett tekivät terveys- ja sosiaaliongelmien esiintyvyydessä verrattuna tuloeroihin ja BKT:een?
 • Sosiaalipolitiikka yhteiskunnallisena käytäntönä, tieteenalana ja oppiaineena
 • Sosiaalipolitiikan vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen
 • Aikuissosiaalityön painotukset ja työmuodot
 • Sosiaalityön merkitys sosiaalihuollossa
 • Yhteiskunnallinen aika ja paikka sosiaalityössä
 • Mainitse esimerkkejä eettistä harkintaa vaativista ristiriitatilanteista sosiaalityössä
 • Sosiaali-ja terveysongelmien määrä – tuloerojen ja kansantalouden osuus näissä

 

P.2 Suomalainen yhteiskunta

 • Miksi vanhempien huono-osaisuus ennustaa lasten koulupudokkuutta?
 • Määrittele lyhyesti sosiaalinen pääoma
 • Suomen hyvinvointivaltion kannatusperusta
 • Sosiaalinen pääoma
 • Kotitalouksien kulutus
 • Työelämän segregaatio
 • Miten luottamus liittyy eriarvoisuuteen? Nosta vastauksessa esiin vähintään kahdella eri luentokerralla käsiteltyjä asioita.
 • Pohdi suomalaisten terveyseroja ja koulutuksellista eriarvoisuutta yhteiskuntaluokan käsitteen avulla.
 • Miten työelämän eriarvoisuutta on tutkimuksessa lähestytty?
 • Mitä on Junnilaisen tutkimuksen perusteella yhteisöllisyyden paradoksi?
 • Mitä on kirjoittajien mukaan kriittinen tasa-arvolukutaito? Käytä esimerkkeinä vähintään kahta artikkelia
 • Miksi on tärkeää tutkia avun ansaitsevuuteen (welfare deservigness) liittyviä mielipiteitä? Mitkä tekijät vaikuttavat ansaitsevuusmielipiteisiin?

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top