Perusopinnot

2022-2024

Sosiaalitieteiden oppisuuntaukset

Mitä tarkoitetaan sosiaalisella kerrostuneisuudella (stratifikaatiolla) ja miten se ilmenee yhteiskunnassa?

Mitä tarkoitetaan sosiaalisilla instituutioilla?

Miten sosiaalipolitiikka vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja kansantalouteen?

Miksi markkinat ovat taloussosiologiassa keskeinen käsite?

Esittele globalisaation oleellisimmat ulottuvuudet lyhyesti

Sosiaalipolitiikka yhteiskunnallisena käytäntönä, tieteenalana ja oppiaineena

Eriarvoisuuden muodot ja niiden globaali kehitys

Sosiaalipolitiikan synty ja kehitys Suomessa ja maailmalla

Selitä, mikä on homo economicus ja miksi se on huono selittämään reaalimaailman ilmiöitä

Sosiaalipolitiikkamallit länsimaissa

Millä tavoin väestön ikärakenteen muutos liittyy väestön syntyvyyteen ja terveydentilan muutoksiin?

Miksi sosiaalipolitiikka on tärkeää?

 

Sosiaalitieteiden tutkimuskohteet

Selitä termi lasijyrkänne (glass cliff)

Mikä on yhteiskuntaluokka ja miten sitä mitataan?

Mitä havaintoja Wilkinson ja Pickett tekivät eri terveys- ja sosiaaliongelmien esiintyvyydessä verrattuna tuloeroihin?

Erilaiset hyvinvointivaltiomallit ja niiden eroavaisuudet

Selitä käsite sosiaalinen pääoma

Mitä on sosiaaliset instituutiot?

Minkä tekijöiden suhteen Wilkinson & Pickett tarkastelivat sosiaali- ja terveysongelmien maittaista esiintyvyyttä ja niiden esiintyvyyden yhteyttä tuloerojen ja bruttokansantuotteen asukasta kohden suuruuteen? Entä mitä he havaitsivat?

Mikä on markkinatalouden ja kapitalismin ero?

Miten etnisyys ymmärretään sosiologiassa?

Taloussosiologiassa ymmärretään markkinat ”sosiaalisesti uppoutuneina”. Selitä sosiaalinen uppoutuminen.

Miten ydinalueet ja periferiat eroavat toisistaan Immanuel Wallersteinin maailmanjärjestelmäteoriassa?

 

Sosiaalitutkimus ja tieteellinen ajattelu

 

 

Suomalainen yhteiskunta

Käsitteenmäärittely

Segregaatio

Hyvinvointikansalaisuus

Poliittinen polarisaatio

Maku

Sosiaalinen uusintaminen

Kohtuutalous

Hyvinvointivaltio

Kuluttajakansalaisuus

Rakenteellinen rasismi

 

Essee

Luokan merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla JA nykypäivänä. Käsittele luokkaa oman esimerkin kautta.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten taustatekijät ja tulevaisuusden näkymät

Kerro yhteiskuntaluokasta kulttuurisena ilmiönä 1) teoreettisesta näkökulmasta ja 2) oman esimerkin avulla

Selitä, miten kansalaistoimijuus on muuttunut 1900- ja 2000-luvuilla. Kiinnitä erityistä huomiota 1990-lukuun ja 2000-luvun alkuun.

Mitä on asuinalueiden segregaatio ja mistä se johtuu? Miten etninen tausta ja sosioekonominen asema kietoutuvat ilmiöön?

Mitä tarkoittaa rakenteellinen rasismi ja mihin käsitettä tarvitaan? Havainnollista esimerkin avulla miten turvallisuudesta puhuminen liittyy rakenteelliseen rasismiin.

Erittele palkkatyön merkitystä Suomessa. Pohdi, miten palkkatyö ja hyvinvoinnin kietoutuminen kansalaisuuteen liitty toisiinsa.

Selitä eriarvoisuuden ulottuvuuksia ja sitä miten eriarvoisuuden ulottuvuudet ovat näkyneet suomalaisten elämässä 1900-luvulta tähän päivään. Lisäksi keksi oma esimerkki miten eriarvoisuus voi näkyä esimerkiksi jossakin ihmisryhmässä.

Planeetan kokoinen arki: Miten hyvinvointia jäsennetään yhteiskuntatieteissä? Mitä tarkoittaa planetaarinen hyvinvointi ja pohdi, miten sitä jäsennetään kirjassa olevien esimerkkien avulla / omassa elämässäsi.

 


2020-2022

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin

Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan

Globalisaatio

Rakenteellinen aukko

Sosiaalinen normi

Sosiologinen mielikuvitus

Stratifikaatio / sosiaalinen kerrostuneisuus

Mitä on kapitalismi? (Hass)

Sosiaaliset instituutiot (luento S.)

Tasa-arvon määritelmät (Conley)

Rationaalinen toimija (luento T. )

Pääomalajit taloussosiologian tarkastelussa

Keskitason teoria ja sosiaalinen mekanismi

Stratifikaatio käsitteenä ja miten se ilmenee yhteiskunnassa

Mitä eroa on ydinalueella ja periferialla?

Mitä on markkinatalous?

 

Johdatus sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan

Sosiaalipoliitikan syntyä ja kehitystä selittävät teoriat

Tuloerojen vaikutus terveys- ja sosiaalieroihin länsimaissa

Maan BKT:n suhde maan eriarvoisuuteen

Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia

Uuden lastensuojelulain keskeiset kohdat

Uuden lastensuojelulain keskeisimmät uudistukset suhteessa vanhaan lakiin

Miten uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttaa koulun sosiaalityön harjoittamiseen

Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla

Sosiaalityön arvot ja etiikka

Sosiaalityön työmuodot

Kuntouttava sosiaalityö

Sosiaalityö ja matalan kynnyksen paikat

Sosiaalityön asema kriisi- ja katastrofityössä (aika, paikka ja sosiaalityö)

Akkulturaatio

Gerontologisen sosiaalityön käytännöt

Sosiaalipoliitikan haasteet

Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla

Mihin tarvitaan sosiaalipolitiikkaa?

Länsimaiden sosiaalipolitiikkamallit

Minkä tekijöiden kautta Wilkinson ja Pickett tutkivat tuloeroja, ja mitä havaittiin?

Mitä havaintoja Wilkinson ja Pickett tekivät terveys- ja sosiaaliongelmien esiintyvyydessä verrattuna tuloeroihin ja BKT:een?

Sosiaalipolitiikka yhteiskunnallisena käytäntönä, tieteenalana ja oppiaineena

Sosiaalipolitiikan vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen

Aikuissosiaalityön painotukset ja työmuodot

Sosiaalityön merkitys sosiaalihuollossa

Yhteiskunnallinen aika ja paikka sosiaalityössä

Mainitse esimerkkejä eettistä harkintaa vaativista ristiriitatilanteista sosiaalityössä

Sosiaali-ja terveysongelmien määrä – tuloerojen ja kansantalouden osuus näissä

 

P.2 Suomalainen yhteiskunta

Miksi vanhempien huono-osaisuus ennustaa lasten koulupudokkuutta?

Määrittele lyhyesti sosiaalinen pääoma

Suomen hyvinvointivaltion kannatusperusta

Sosiaalinen pääoma

Kotitalouksien kulutus

Työelämän segregaatio

Miten luottamus liittyy eriarvoisuuteen? Nosta vastauksessa esiin vähintään kahdella eri luentokerralla käsiteltyjä asioita.

Pohdi suomalaisten terveyseroja ja koulutuksellista eriarvoisuutta yhteiskuntaluokan käsitteen avulla.

Miten työelämän eriarvoisuutta on tutkimuksessa lähestytty?

Mitä on Junnilaisen tutkimuksen perusteella yhteisöllisyyden paradoksi?

Mitä on kirjoittajien mukaan kriittinen tasa-arvolukutaito? Käytä esimerkkeinä vähintään kahta artikkelia

Miksi on tärkeää tutkia avun ansaitsevuuteen (welfare deservigness) liittyviä mielipiteitä? Mitkä tekijät vaikuttavat ansaitsevuusmielipiteisiin?

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top