Sosiaalitieteiden Klubi ry:n säännöt

Luku 1  –  Yleisiä säännöksiä

1 § Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kielet

Yhdistyksen nimi on Sosiaalitieteiden Klubi ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Turku ja sen kieli on suomi. Kokouksissa keskusteluun voi osallistua myös muilla kielillä.

Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena ja tehtävänä on:

 1. koota kaikki Turun yliopistossa sosiaalitieteitä ja sosiaalityötä opiskelevat jäsenyyteensä,
 2. toimia näiden sääntöjen mukaisesti jäsentensä opiskelumahdollisuuksien ja opiskeluolosuhteiden parantamiseksi,
 3. kartoittaa ja kehittää opiskelun ja tieteen yhteiskunnallista asemaa ja
 4. edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäyntiä muiden opiskelijoiden kanssa.

3 § Toiminnan laatu

Tarkoitustensa saavuttamiseksi yhdistys:

 1. pyrkii edistämään jäsentensä opiskelua ja sosiaalista kanssakäyntiä järjestämällä jäsenilleen luku- ja opintopiirejä, illanviettotilaisuuksia, opintomatkoja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja juhlia,
 2. tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa poikkitieteellisen toiminnan edistämiseksi,
 3. pyrkii auttamaan ja tukemaan jäsenistöään ja muita vastaavan kaltaisia yhdistyksiä kaikessa opiskelun ulkonaisten edellytysten demokraattista kehittämistä koskevissa kysymyksissä,
 4. päättää olosuhteiden erityisesti niin vaatiessa toimenpiteistä jäsenistönsä etujen demokraattisten oikeuksien turvaamiseksi,
 5. antaa lausuntoja ja esityksiä sosiaalitieteiden, muun opetuksen ja tutkimuksen tilasta sekä sisällöstä ja koko yliopiston kehittämistä koskevista kysymyksistä,
 6. pyrkii yhteistoimintaan tärkeiksi katsomissaan kysymyksissä kaikkien demokraattisten järjestöjen kanssa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla ja
 7. seuraa ajankohtaista keskustelua sosiaalitieteissä ja sen lähitieteissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

Luku 2  –  Jäsenyys

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitokselle opiskelemaan hyväksytty henkilö. Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä myös Turun yliopistossa sosiaalitieteitä tai sosiaalityötä sivuaineena tai vaihto-opiskelijana opiskelevan henkilön tämän erillisestä hakemuksesta.

5 § Kunniajäsenet ja -puheenjohtajat

 Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kannalta ansioituneen henkilön kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi. Hallitus tekee esityksen kunniajäsenyydestä/-puheenjohtajuudesta kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen kokous päättää kunniajäsenyydestä/-puheenjohtajuudesta kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Erityisinä juhlavuosina, eli viiden vuoden välein yhdistyksen perustamisesta, kunniajäseneksi/-puheenjohtajaksi voidaan kutsua enintään kaksi (2) henkilöä ja muina vuosina enintään yksi (1) henkilö. Kunniajäsenille ja kunniapuheenjohtajille annetaan yhdistyksen kunniamerkki. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat eivät suorita jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

7 § Jäsenrekisteri

Hallitus ylläpitää jäsenrekisteriä

8 § Yhdistyksen jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

Luku 3  –  Hallitus

9 § Hallituksen tarkoitus ja kokoonpano

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (0-3) yleistä varajäsentä. Hallitusten jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous. Hallitukseen valitun henkilön tulee olla Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella opiskeleva Sosiaalitieteiden Klubi ry:n jäsen.

10 § Hallituksen toimikausi

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, yksi heistä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ovat paikalla.

Äänestykset hallituksen kokouksessa ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta, kun tämä katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

 

Luku 4  –  Nimenkirjoitus- ja tilisäännökset

12 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

13 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit on jätettävä tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

14 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Luku 5  –  Kokoukset

15 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 30. päivään mennessä ja kevätkokous helmikuun 1. ja maaliskuun 31. päivän välisenä aikana. Milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi tai vähintään viisi (5) jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti anoo hallitukselle ylimääräisen kokouksen pitämistä, hallitus kutsuu sen viipymättä koolle. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä, kun siitä on mainittu erikseen kokouskutsussa.

16 § Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on vähintään seitsemän (7) arkipäivän ajan nähtävänä yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivuilla. Kokouskutsussa on mainittava mitä asioita kokouksessa tullaan käsittelemään.

Yhdistyksen ylimääräisiin kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä, kun siitä on mainittu erikseen kokouskutsussa.

17 § Syys- ja kevätkokouksten koollekutsuminen

Syys- ja kevätkokoukset kutsutaan koolle ilmoituksella, joka on vähintään seitsemän (7) arkipäivän ajan nähtävänä yhdistyksen sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivuilla.

18 § Äänestäminen yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  Äänestys yhdistyksen kokouksissa suoritetaan umpilipuin, mikäli vähintään kaksi (2) jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten tasan mennessä ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Etäyhteydellä osallistuessa äänestäminen tapahtuu verkon välityksellä. Avoimessa äänestyksessä oma ääni ilmoitetaan suoraan ääntenlaskijoille ja suljetussa äänestyksessä sovelletaan anonyymia kyselypalvelua verkossa.

 Äänioikeutettu henkilö voi luovuttaa äänensä valtakirjalla toiselle äänioikeutetulle henkilölle. Valtakirja koskee aina vain yhtä kokousta. Yhdellä äänioikeutetulla henkilöllä voi olla käytettävissään maksimissaan yksi (1) ääni omansa lisäksi. Etäyhteydellä osallistuvalle kokousedustajalle ei voi luovuttaa äänioikeutta valtakirjalla.

19 § Varsinaisissa yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. hyväksytään jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhdestä yhdeksään (1-9) muuta hallituksen jäsentä
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Luku 6  –  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

20 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ¾ enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotuksista on mainittava kokouskutsussa.

21 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkamisesta on äänestettävä suljetulla lippuäänestyksellä kummassakin kokouksessa. Yhdistyksen purkamispäätös tulee voimaan vain, jos purkamisesta on kokouskutsussa mainittu ja jos sitä kummassakin kokouksessa kannattaa 4/5 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top