Aineopinnot

2022-2024

Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet

Käsitteenmäärittely

Subjektiivinen ja objektiivinen hyvinvointikäsitys

Rekommodifikaatio

Moral hazard & epäedullinen valikoituminen (Tuomala)

 

Essee

Julkinen päätöksenteko ja sosiaalipoliittisen päätöksen teon erityispiirteet

Paul Piersonin teoria ja miten sillä voisi selittää 1990-luvun laman leikkaukset

Polkuriippuvuus ja sen kritiikit (Niemelä & Saari)

Nimeä ja kuvaa kolme kategoriaa jonka kautta kansalaiset kritisoivat hyvinvointivaltiota

 

Riskit, instituutiot ja hyvinvointi

Luentotentti

Kuvaile Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian peruspiirteitä.

Gough tarveteoria

Älykkyys ja luokkarakenne

Kuvaile jakoperusteita: Tasajako, ansio ja tarve

Voiko älykkyyden taustalla olla etninen tausta?

Funktionalismi sosiaalipolitiikan selittäjänä

Miksi BKT ei ole täsmällinen hyvinvointimittari?

Mitkä tekijät edistivät hyvinvointivaltion kehitystä Suomessa?

 

Kirjatentti

Onko tahdonheikkous hyvinvointiongelma? (Saari)

Arjen hyvinvointi (Saari)

Yhteisö ja hyvinvointi (Saari)

Eroavatko Pohjoismaat muista maista tuloerojen ja köyhyyden mittareilla mitattuna? (Kvist et al)

Esping-Andersenin hyvinvointivaltiomallit ja joko A) niiden muotoutuminen tai B) katoaako hyvinvointivaltion kannatuspohja jos palkansaajat ei äänestä vasemmistoa? (Journal of Social Policy)

 

Yhteiskunnallinen muutos

 

 

Social Inequality

 

 

Markkinat, verkostot ja kulutus

Käsitteenmäärittely

WEIRD

Homofilia

Ulkonäkö pääomana (miten ulkonäkö voidaan ymmärtää pääomana)

Granovetterin heikot ja vahvat siteet, ja neljä keskeistä siteiden kriteeriä

Affektiivinen ja ideologinen polarisaatio ja niiden erot

 

Essee

Verkostojen ja kulutuksen välinen suhde

Taloustieteen näkemys markkinoista ja kuluttajasta verrattuna taloussosiologian näkemykseen

Miten markkinoita voidaan tutkia kulttuurintutkimuksen keinoin? Keksi tutkimuskysymys, teoria ja menetelmät.

Miten kulutus on muuttunut 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun?

Miten kulutus on yhteydessä elämänvaiheisiin?

Organisaatioiden sisäiset verkostot ja niiden muodostuminen

Selitä käsite uusi taloussosiologia ja sen 7 kohtaa

4 perinteisen taloudellisen ajattelun perusolettamusta ja miten kulttuurisosiologia haastaa ne

 

Koulutussosiologia

Monivalinta

Millä kolmiportaisen tuen tasolla tehdään hojks?

Mikä seuraavista kuvaa kvalifaatio tehtävää parhaiten?

Mitä tasoa ylempi amk tutkinto vastaa?

Mitä kurssilla annetun artikkelin mukaan tarkoittaa opetuksen hyperindividualisaatio?

Mikä annetuista vaihtoehdoista EI ole peruskoulun monialainen oppimiskokonaisuus?

Missä vaiheessa voi käydä TUVA opintoja?

Mikä on funktionaalisen selitysteorian peruskysymys?

 

Essee

Kuvaile koulutuksen valikointifunktion kehitys 1800-luvulta nykypäivään.

Kuvaile koulutuksen varastointifunktion kehitys 1800-luvulta nykypäivään.

Selitä mitä meritokratia tarkoittaa.

Kuvaa yksilöllistymisen ja digitalisoitumisen kehitys koulutuksessa, ja niiden vaikutuksia koulutukselliseen tasa-arvoon.

Pohjoismaisen koulutusmallin tasa-arvon piirteet ja miten ne ovat muuttuneet/muuttumassa?

Miten Pohjoismaiden korkeakoulutuksen ekspansio on vaikuttanut a) tyttöjen ja poikien korkeakoulutukseen osallistumiseen b) korkeakoulutettujen vanhempien lasten ja kouluttamattomien vanhempien lasten korkeakoulutukseen osallistumiseen c) eri koulutusaloille osallistumiseen?

 

Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset

Erittele yhteiskuntateorioiden elementtejä

Pohdi pyhän merkitystä modernissa maailmassa

Miten sosiaaliset siteet näkyvät klassikoissa

Kerro Bourdieun kulttuurisosiologian teoriasta

 

Määrälliset tutkimusmenetelmät, osa II

 

 

Laadulliset tutkimusmenetelmät

Kuvaile esimerkein refleksiivistä tutkimusotetta ja laadullisen tutkimuksen subjektiivisuutta.

Perustele miten toimisit tilanteessa, jossa päihdekuntoutuja haluaisi paljastaa tutkimusraportissa koko nimensä. (Päihdekuntoutuja on kokenut hengellisen heräämisen ja haluaa nimensä paljastamisella tavoittaa muita. )

Miten teemahaastattelulla saadaan kerronnallinen aineisto

Strukturalistisen tutkimuksen heikkoudet ja vahvuudet

 

 


2020-2022

Riskit, instituutiot, hyvinvointi

Luentotentti

Mitkä tekijät edistivät Suomen hyvinvointivaltion historiallista kehitystä?

Mikä on ghettostrategia?

Funktionalismi sosiaalipolitiikan kehityksen selittäjänä

Sosiaalipolitiikan rakenteellispoliittinen selitysmalli

Suomen hyvinvointivaltion pääpiirteet?

Miksi eriarvoisuus on haitallista?

Doyalin ja Goughin tarveteoria

Hyvinvointitutkimuksen kentät (Saari)

Vaikuttaako maahanmuutto alkuperäisväestön hyvinvointivaltion kannatukseen ja puoluevalintoihin (Kvist et al.)

Funktionaalinen antiegalitarismi

Esping-Andersenin hyvinvointivaltioluokittelu

Horjuuko hyvinvointivaltion kannatusperusta, jos työläiset eivät äänestä vasemmistoa?

Työmarkkinoiden muutos eri regiimeissä

Voidaanko pohjoismaat jakaa omaksi ryhmäkseen köyhyyden ja eriarvoisuuden perusteella?

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria

Tasajako, ansio ja tarve

Älykkyys ja luokkarakenne

Kirjatentti

Hyvinvointitutkimuksen kentän jaot

Lasten päivähoitojärjestelmät Pohjoismaissa

Esping-Andersenin hyvinvointivaltioregiimit

Miten työ-perhe käytäntöjen huomioiminen vaikuttaaa regiimien kuvaan

Hajanaisen vasemmiston vaikutus regiimien synnyssä

Vaikuttaako maahanmuutto alkuperäisväestön hyvinvointivaltion kannatukseen ja puoluevalintoihin (Kvist et al.)

Onko tahdonheikkous hyvinvointiongelma?

Suomen hyvinvointivaltion pääpiirteet

Tuottaako hyvinvointivaltio onnellisuutta?

Arjen hyvinvointi / Arjen hyvinvoinnin rakentuminen

Terveyserot pohjoismaissa

Työmarkkinaosallistuvuus erot Suomen ja Euroopan muiden maiden välillä.

Hyvän kehän teoria

Tasajako, ansio ja tarve etuuksien perusteluissa

Onko pohjoismaisen hyvinvointivaltion vähimmäisturva romuttumassa?

Kuvaile Esping-Andersenin hyvinvointivaltioiden jaottelua pääpiirteittäin ja tarkastele sitä, loppuisiko hyvinvointivaltioiden kannatusperusta, jos palkansaajat eivät enää äänestäisi vasemmistoa? TAI Miten työmarkkinoiden muutos vaikuttaa eri hyvinvointimalleihin?

Hyvinvointivaltion kannatusperusta työväen luokan pienentyessä

 

Kulutus

Elämäntyylien ja kulutuksen välinen suhde

Kulutuksen demokratisoituminen (käsitteenmäärittely)

Buycott ja boycott (käsitteenmäärittely)

Karkkikulttuurin ilmiön analysointia kulutussosiologian näkökulmasta

Kuluttaminen ja aktivismi

Tavaratalojen merkitys (käsitteenmäärittely)

 

Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset

Mitä Durkheim tarkoitti sosiaalisella integraatiolla ja anomialla?

Mitä tarkoittavat Gesellschaft ja Gemeinschaft, ja miten ne kritisoivat modernia yhteiskuntaa?

Miten sosiaaliset siteet näkyvät klassikoissa?

Esittele Doyalin & Goughin tarveteorian ydin ja keskeiset elementit

Mitä ovat strukturalismi ja poststrukturalismi teoreettisina suuntauksina?

Miten yhteiskunnallista epätasa-arvoa on historian kuluessa selitetty, oikeutettu ja debatoitu?

Mikä on concept of natural growth? Miten se kytkeytyy luokkaan ja lapsen päivittäisten rutiinien organisointiin?

Mitä tekemistä globalisaatiolla on globaalin eriarvoisuuden kanssa Milanovicin mukaan?

Biologinen ja sosiaalinen sukupuoli käsitteinä ja eroavaisuudet feministisissä teorioissa

 

Määrälliset tutkimusmenetelmät

Osa I

Osa II

Erittele mitta-asteikot ja anna niistä esimerkit.

Hypoteesin testaamisen vaiheet

Satunnaisotannan merkitys määrällisessä tutkimuksessa

Selitä elaborointi ja mihin sitä käytetään

Mitä tarkoitetaan tilastollisella päättelyllä?

Kerro esimerkkejä a) sijainnin tunnusluvuista b) hajonnan tunnusluvuista

Mitä tarkoitetaan luottamusvälillä?

Mitä tarkoitetaan ristiintaulukoinnissa muuttujien a) yhteisvaihtelulla ja b) ehdollisella vaihtelulla

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top