Aineopinnot

2022-2024

Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet

Essee

Mary Richmondin lähtökohdat sosiaalityössä: Toiminnan filosofinen perusta ja ammattitaidon neljä ulottuvuutta

Selitä ekologinen systeemiteoria

Kuvaa rakenteellisen sosialityön kehitystä

Määrittele sorron vastainen käytäntö

Kuvaa psykoanalyyttistä perinnettä sosiaalityössä ja sijoita se Howen nelinkenttään

Sosiaalityön teoreettisten suuntausten selitysmallit Alf Ronnbyn mukaan (luennoista)

Miten alkoholismia voidaan selittää Alf Ronnbyn selitysmallien mukaan?

Sosiaalityön kuva 1920-1980-luvulla Marjatta Eskolan mukaan

Näyttöön perustuvat käytännöt

Ongelmanratkaisumalli sosiaalityössä

Ongelmanratkaisumalli sosiaalityön teorioiden eklektiivisessä hyödyntämisessä (Theoretical Perspectives for direct Social Work practice)

Voimavarakeskeisen käytännön keskeiset arvot ja teoreettiset käsitteet (Theoretical Perspectives for direct Social Work practice)

Traumainformoidun sosiaalityön 6 avaintekijää (kirjasta)

 

Aikuissosiaalityö

Ajan ja paikan merkitys aikuissoiaalityössä

Asiakastyö tukena ja kontrollina

Luettele kolme menetelmää/työkalua, jota hyödyntäisit monihaasteisen asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa

Valitse ja perustele yksi teoreettinen näkökulma asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa

Motivoivan haastattelun periaatteet

 

Lapsiperhesosiaalityö

Lapsen aggressiivisuus

Lapsen holistinen kehitys (Pulkkinen)

Kolmiosainen arviointi (Webb)

Erittele ja pohdi lapsuuden ja lapsikäsityksen määrittelyjä, sekä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin keskeisiä osa-alueita ja tekijöitä (Pulkkinen)

 

Sosiaalioikeus

Käsitteen määrittely

Erityistä tukea tarvitseva asiakas/henkilö

Jälkihuolto

Sosiaalihuollon ammattihenkilö

Valitusosoitus

Lupalakimies

Tosiasiallinen hallintotyö

 

Essee

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Asianosaisen ja asiakkaan oikeus saada tietoja

Yhteydenpito-oikeuden rajoittaminen ja perustelut

Perustuslain takaamat sosiaaliset oikeudet

Salassapitovelvollisuus sosiaalityössä

Hoitosopimukset päihdehuollossa

Kantelu oikeuskeinona

 

Määrälliset tutkimusmenetelmät, osa II

 

 

Laadulliset tutkimusmenetelmät

 

 

Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa

 

 


2020-2022

Sosiaalioikeus: Suomalainen oikeus-järjestys

Essee

Mitä ovat syllogismit oikeudellisessa päättelyssä?

Oikein vai väärin -väittämät

Suomen perustuslaki tuli voimaan vuonna 1919

TSS-oikeudet ovat negatiivisia toimintavelvoitteita

Lait löytyvät vihreästä lakikirjasta

 

Sosiaalioikeus

Maataloustukien julkisuus

Lainsäätämisprosessin menettelyt

Hallinnon oikeusperiaatteet

Sosiaalihuollon oikeusperiaatteet

Lapsen kiireellinen sijoitus

Yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelulaissa

Tietoon perustuvan suostumuksen periaate terveydenhuollossa

Esteellisyysperusteet hallintolaissa

Julkis- ja yksityisoikeus

TSS-sopimuksen oikeusvaikutukset

 

Lapsiperhesosiaalityö

Lapsen aggressiivisuus

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top