Perusopinnot

2022-2024

Johdatus sosiaalityöhön

Miten aika ja sen 3 perspektiiviä jäsentävät sosiaalityötä? (Aika, paikka ja sosiaalityö)

Miten Anneli Pohjola analysoi Sosiaalisen käsitteenä muutosta ja uutta yhteiskunta järjestystä? (Sosiaaliala uudistuu)

Instituutioihin kietoutuneet elämät (Aika, paikka ja sosiaalityö)

Millaisia sosiaalityön kohtaamisen tiloja on ja miten tilat määrittelevät kohtaamisia? (Aika, paikka ja sosiaalityö)

Miten Kirsi Juhila määrittelee institutionaaliset tilat?

Mitä Kirsi Juhila tarkoittaa tulkituilla elämillä?

Mitä ovat sosiaaliturvan kuplat ja kuilut?

Miten Mirja Satka määrittelee tietoperustan ja sen ensimmäisen modernisoitumisvaiheen?

 

Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat

Käsitteenmäärittely

Sosiaalinen kimmoisuus

Hoivaköyhyys

Toimintakyky

Sosiaalinen ongelma

Osallisuus

Ekososiaalityö

 

Essee

Miten huono-osaisuus rakentuu eri elämänvaiheissa?

Miten katkaista ylisukupolvinen huono-osaisuus?

Mitä on ylisukupolvinen huono-osaisuus? Kirjoita myös ylisukupolvisuuden makrotason yhteyksistä.

 

Sosiaalityö ja tutkimus

 

 

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet

 

 

Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta?

 

 


2020-2022

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin

Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan

Globalisaatio

Rakenteellinen aukko

Sosiaalinen normi

Sosiologinen mielikuvitus

Stratifikaatio / sosiaalinen kerrostuneisuus

Mitä on kapitalismi? (Hass)

Sosiaaliset instituutiot (luento S.)

Tasa-arvon määritelmät (Conley)

Rationaalinen toimija (luento T. )

Pääomalajit taloussosiologian tarkastelussa

Keskitason teoria ja sosiaalinen mekanismi

Stratifikaatio käsitteenä ja miten se ilmenee yhteiskunnassa

Mitä eroa on ydinalueella ja periferialla?

 

Johdatus sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan

Sosiaalipoliitikan syntyä ja kehitystä selittävät teoriat

Tuloerojen vaikutus terveys- ja sosiaalieroihin länsimaissa

Maan BKT:n suhde maan eriarvoisuuteen

Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia

Uuden lastensuojelulain keskeiset kohdat

Uuden lastensuojelulain keskeisimmät uudistukset suhteessa vanhaan lakiin

Miten uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttaa koulun sosiaalityön harjoittamiseen

Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla

Sosiaalityön arvot ja etiikka

Sosiaalityön työmuodot

Kuntouttava sosiaalityö

Sosiaalityö ja matalan kynnyksen paikat

Sosiaalityön asema kriisi- ja katastrofityössä (aika, paikka ja sosiaalityö)

Akkulturaatio

Gerontologisen sosiaalityön käytännöt

Sosiaalipoliitikan haasteet

Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla

Mihin tarvitaan sosiaalipolitiikkaa?

Länsimaiden sosiaalipolitiikkamallit

Minkä tekijöiden kautta Wilkinson ja Pickett tutkivat tuloeroja, ja mitä havaittiin?

Mitä havaintoja Wilkinson ja Pickett tekivät terveys- ja sosiaaliongelmien esiintyvyydessä verrattuna tuloeroihin ja BKT:een?

Sosiaalipolitiikka yhteiskunnallisena käytäntönä, tieteenalana ja oppiaineena

Sosiaalipolitiikan vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen

Aikuissosiaalityön painotukset ja työmuodot

Sosiaalityön merkitys sosiaalihuollossa

Yhteiskunnallinen aika ja paikka sosiaalityössä

Mainitse esimerkkejä eettistä harkintaa vaativista ristiriitatilanteista sosiaalityössä

Sosiaali-ja terveysongelmien määrä – tuloerojen ja kansantalouden osuus näissä

 

P.2 Suomalainen yhteiskunta

Miksi vanhempien huono-osaisuus ennustaa lasten koulupudokkuutta

Määrittele lyhyesti sosiaalinen pääoma

Suomen hyvinvointivaltion kannatusperusta

Sosiaalinen pääoma

Kotitalouksien kulutus

Työelämän segregaatio

Miten luottamus liittyy eriarvoisuuteen? Nosta vastauksessa esiin vähintään kahdella eri luentokerralla käsiteltyjä asioita

Pohdi suomalaisten terveyseroja ja koulutuksellista eriarvoisuutta yhteiskuntaluokan käsitteen avulla

Miten työelämän eriarvoisuutta on tutkimuksessa lähestytty?

Mitä on Junnilaisen tutkimuksen perusteella yhteisöllisyyden paradoksi?

Mitä on kirjoittajien mukaan kriittinen tasa-arvolukutaito? Käytä esimerkkeinä vähintään kahta artikkelia

Miksi on tärkeää tutkia avun ansaitsevuuteen (welfare deservigness) liittyviä mielipiteitä? Mitkä tekijät vaikuttavat ansaitsevuusmielipiteisiin?

Luokan merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla JA nykypäivänä. Käsittele luokkaa oman esimerkin kautta.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten taustatekijät ja tulevaisuuden näkymät.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top