Perusopinnot

P.1 Johdatus sosiaalitieteisiin

Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan

 • Globalisaatio
 • Rakenteellinen aukko
 • Sosiaalinen normi
 • Sosiologinen mielikuvitus
 • Stratifikaatio / sosiaalinen kerrostuneisuus
 • Mitä on kapitalismi? (Hass)
 • Sosiaaliset instituutiot (luento S.)
 • Tasa-arvon määritelmät (Conley)
 • Rationaalinen toimija (luento T. )
 • Pääomalajit taloussosiologian tarkastelussa
 • Keskitason teoria ja sosiaalinen mekanismi
 • Stratifikaatio käsitteenä ja miten se ilmenee yhteiskunnassa
 • Mitä eroa on ydinalueella ja periferialla?

Johdatus sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikkaan

 • Sosiaalipoliitikan syntyä ja kehitystä selittävät teoriat
 • Tuloerojen vaikutus terveys- ja sosiaalieroihin länsimaissa
 • Maan BKT:n suhde maan eriarvoisuuteen
 • Suomalaisen sosiaalipolitiikan historia
 • Uuden lastensuojelulain keskeiset kohdat
 • Uuden lastensuojelulain keskeisimmät uudistukset suhteessa vanhaan lakiin
 • Miten uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttaa koulun sosiaalityön harjoittamiseen
 • Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla
 • Sosiaalityön arvot ja etiikka
 • Sosiaalityön työmuodot
 • Kuntouttava sosiaalityö
 • Sosiaalityö ja matalan kynnyksen paikat
 • Sosiaalityön asema kriisi- ja katastrofityössä (aika, paikka ja sosiaalityö)
 • Akkulturaatio
 • Gerontologisen sosiaalityön käytännöt
 • Sosiaalipoliitikan haasteet
 • Hyvinvoinnin osa-alueet 2010-luvulla
 • Mihin tarvitaan sosiaalipolitiikkaa?
 • Länsimaiden sosiaalipolitiikkamallit
 • Minkä tekijöiden kautta Wilkinson ja Pickett tutkivat tuloeroja, ja mitä havaittiin?
 • Mitä havaintoja Wilkinson ja Pickett tekivät terveys- ja sosiaaliongelmien esiintyvyydessä verrattuna tuloeroihin ja BKT:een?
 • Sosiaalipolitiikka yhteiskunnallisena käytäntönä, tieteenalana ja oppiaineena
 • Sosiaalipolitiikan vaikutukset hyvinvointiin ja talouteen
 • Aikuissosiaalityön painotukset ja työmuodot
 • Sosiaalityön merkitys sosiaalihuollossa
 • Yhteiskunnallinen aika ja paikka sosiaalityössä
 • Mainitse esimerkkejä eettistä harkintaa vaativista ristiriitatilanteista sosiaalityössä
 • Sosiaali-ja terveysongelmien määrä – tuloerojen ja kansantalouden osuus näissä

 

P.2 Suomalainen yhteiskunta

 • Miksi vanhempien huono-osaisuus ennustaa lasten koulupudokkuutta
 • Määrittele lyhyesti sosiaalinen pääoma
 • Suomen hyvinvointivaltion kannatusperusta
 • Sosiaalinen pääoma
 • Kotitalouksien kulutus
 • Työelämän segregaatio
 • Miten luottamus liittyy eriarvoisuuteen? Nosta vastauksessa esiin vähintään kahdella eri luentokerralla käsiteltyjä asioita
 • Pohdi suomalaisten terveyseroja ja koulutuksellista eriarvoisuutta yhteiskuntaluokan käsitteen avulla
 • Miten työelämän eriarvoisuutta on tutkimuksessa lähestytty?
 • Mitä on Junnilaisen tutkimuksen perusteella yhteisöllisyyden paradoksi?
 • Mitä on kirjoittajien mukaan kriittinen tasa-arvolukutaito? Käytä esimerkkeinä vähintään kahta artikkelia
 • Miksi on tärkeää tutkia avun ansaitsevuuteen (welfare deservigness) liittyviä mielipiteitä? Mitkä tekijät vaikuttavat ansaitsevuusmielipiteisiin?
 • Luokan merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa 1900-luvulla JA nykypäivänä. Käsittele luokkaa oman esimerkin kautta.
 • Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten taustatekijät ja tulevaisuuden näkymät.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top